Potrebujete pomôcť? Zavolajte nám
+421 908 848 484
(Po - Pia: 9:00 - 17:00)

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu umiestneného pod doménou www.mobilnetelefony.sk

Sídlo spoločnosti:

Instagen s. r. o.

IČO: 53 011 554

DIČ: 2121224886

IČ DPH: SK2121224886

PLATCA DPH

Prevádzka: Exon s. r. o. , Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 53149246

DIČ: 2121298113

Neplatca DPH

Konzultácie ohľadom spracovania objednávok:

Tel. kontakt: +421 908 84 84 84

E-mail: info@mobilnetelefony.sk

Reklamácie, servis: info@mobilnetelefony.sk

Tel. kontakt reklamácie, servis: +421 (0) 908 780 062

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia,

Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre bratislavský kraj,

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Slovenskej obchodnej inšpekcie
poštový priečinok 29
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27

E-mail: ba@soi.sk

Článok I – Pojmy

 

Predávajúci spoločnosť Instagen s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar.

Spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.mobilnetelefony.sk a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,

E-shop internetový obchod predávajúceho umiestnený na doméne www.mobilnetelefony.sk

Tovar výrobky ponúkané prostredníctvom e-shopu

Objednávka úkon spotrebiteľa v súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar v e-shope

Cena celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravného a pod.

Dopravné cena za dopravu tovaru k spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s tovarom

VOP tieto všeobecné obchodné podmienky

 

Poštovné

- kuriér - od 3,30 €

- výdajné miesto (packeta) - od 1,80€

Spôsob platby

- v hotovosti kuriérovi pri preberaní balíka

- platba na účet

- dobierka

Doba dodania:

- 1 - 5 pracovných dní

- v prípade, že by nastala zmena v dobe dodaní Vás budeme informovať (telefonicky, e-mailom)

Článok II – Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú:

 • proces nákupu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom e-shopu,
 • podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. predávajúceho a spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy a zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od kupujúceho. Kompletná a úplná objednávka prijatá elektronicky, bude aj elektronicky bezodkladne potvrdená. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Za podstatné podmienky dohodnuté v čase potvrdenia sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho množstvo), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar, úplná identifikácia kupujúceho. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti s využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, a pod.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (doklad o kúpe výrobku), obchodné podmienky, formulár na odstúpenie od zmluvy, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, písomný návod o spôsobe použitia a údržby výrobku v štátnom jazyku, pokiaľ si to daný výrobok vyžaduje.

V prípade neprevzatia tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu.

Zmluvná pokuta

Predávajúci môže udeliť zmluvnú pokutu kupujúcemu vo výške 7€ za nasledovných podmienok:

1. Ak si kupujúci nepreberie svoju zásielku od prepravnej spoločnosti, pri ktorej bola zvolená platba na dobierkou.

2. Predávajúci za porušenie všeobecných obchodných podmienok vystaví faktúru s 5 dňovou splatnosťou na pokutu vo výške 10€, ktorú odošle mailom kupujúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke.

3. V prípade neuhradenia zmluvnej pokuty, predávajúci posunie svoju pohľadávku tretej strane, ktorá bude túto pohľadávku vymáhať.

4. Kupujúci zároveň súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov, ako aj so zverejnením výšky dlžnej sumy voči predávajúcemu na internetovej stránke www.e-dlznici.sk

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

1. Spotrebiteľ si objednáva tovar u predávajúceho cez e-shop umiestnený pod doménou www.mobilnetelefony.sk, a to podľa pokynov uvedených v tomto e-shope.

2. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť, jeho cena sú uvedené v e-shope pri každom tovare.

3. Po výbere tovaru a stlačení tlačidla „Kúpiť“, ktoré je pri tovare, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka. Nákupný košík je následne kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

4. V náhľade nákupného košíka spotrebiteľ zároveň vyplní všetky kroky – identifikačné údaje, zvolí si spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci, a zvolí si formu platby.

5. K cenám za jednotlivé tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za dopravné a formu platby podľa zvoleného druhu, ktoré umožňuje predávajúci.

6. Objednávku spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Dokončiť objednávku“, ktoré znamená, že ide o objednávku s povinnosťou platby. Predtým je spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu www.mobilnetelefony.sk.

7. Odoslaním objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Dokončiť objednávku - Objednávka s povinnosťou platby“ spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a že bol predávajúcim informovaný aj o:

 • vlastnostiach tovaru,
 • celkovej cene, ktorú je spotrebiteľ povinný predávajúcemu uhradiť.

8. Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme e-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:

 • potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke,
 • znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky spotrebiteľom.

9. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (doklad o kúpe výrobku), obchodné podmienky, formulár na odstúpenie od zmluvy, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

10. V prípade neprevzatia tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu (10€).

11. Zrušenie objednávky zo strany predajcu

Predajca si vyhradzuje právo zrušiť celú objednávku alebo jej časť v nasledujúcich odôvodnených prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába, vypredal alebo nedodáva
 • výrazným spôsobom sa zmenila jeho cena

V prípade, že by takáto situácia skutočne nastala, sa zaväzujeme, že Vás budeme okamžite kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, a následne sa s Vami dohodneme na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru, zrušenie celej objednávky, ...).

Pokiaľ ste už za objednaný tovar zálohovo zaplatili (platobnou kartou, on-line e-Bankou, prevodom z účtu) a výsledná čiastka za zostávajúcu časť objednávky bude nižšia ako čiastka celkom zaplatená, budú vaše peniaze prevedené späť na Váš účet. V prípade, že čiastka za pozmenenú objednávku bude vyššia ako čiastka zaplatená, budete požiadaný takto vzniknutý rozdiel uhradiť.

12. Zábavnú pyrotechniku si môžete zakúpiť len v kamennej predajni v Exon s. r. o. , Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
 

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa objednávky môže spotrebiteľ uhradiť:

 

a) bankovým prevodom, alebo

b) dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní tovaru.

2. spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť cenu v lehote uvedenej v objednávke.

3. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na účet predávajúceho.

4. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Ak nebude pri tovare uvedené inak, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálna lehota na vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej doručenia.

5. Predávajúci dodá spotrebiteľovi objednaný tovar na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v objednávke.

Článok V – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom momentom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a) viaceré tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa.

2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje písomne na adrese predávajúceho – Instagen s.r.o., Hviezdoslava 14, 010 01 Žilina.

3. V prípade, že spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

4. Vrátený tovar musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, a pod., teda všetkým čo bolo predávajúcim aj pôvodne zaslané. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie, zodpovedá spotrebiteľ.

5. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru.

6. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia spotrebiteľa vráti spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal tovar späť.

7. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

d) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

f) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho

8. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s ust. § Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

Článok VI – Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

 1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.

Článok VII – Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

1. Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať:

 • či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou,
 • či mu bol tovar dodaný v množstve v súlade s objednávkou,
 • či je tovar alebo jeho obal nepoškodený.

2. V prípade, že bol spotrebiteľovi dodaný tovar, ktorý si neobjednal, je spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať predávajúceho. V takom prípade je spotrebiteľ oprávnený tovar neprevziať a s osobou, ktorá tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.

3. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy spotrebiteľ tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažúcich sa k tovaru uvedené inak. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

4. Spotrebiteľ môže tovar reklamovať e-mailom na adrese: info@mobilnetelefony.sk a zároveň zaslať alebo osobne priniesť reklamovaný tovar predávajúcemu alebo poštou na adrese prevádzky predávajúceho, a to spolu s dokladom o kúpnej zmluve – faktúra a reklamovaným tovarom.

V reklamácii je spotrebiteľ povinný uviesť:

a) svoje identifikačné údaje,

b) opis tovaru, ktorý spotrebiteľ reklamuje,

c) popis vady tovaru

d) číslo objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

5. Reklamáciu nebude možné uplatniť na vady tovaru vzniknuté najmä:

a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,

b) znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o tovar,

c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,

d) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,

e) zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),

f) pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený,

g) mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.,

h) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

i) po uplynutí záručnej doby.

j) stratou kapacity batérie spôsobenej jej bežným opotrebovaním a používaním.

6. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

7. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

8. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

9. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

10. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci spotrebiteľa e-mailom, doporučeným listom, alebo osobne. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. .

11. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

12. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

13. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný.

14. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

15. Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

UPOZORNENIE:

Náhradný diel je určený k výmene odborným pracovníkom. Pri prípadnej reklamácii požadujeme potvrdenie servisného strediska, že výmena bola vykonaná odborným a zaškoleným pracovníkom. V opačnom prípade reklamácia nebude uznaná. Ochranné fólie odlepte až po vyskúšaní dielu, že funguje.

Otestujte pred nalepením! Ak bol diel namontovaný, na mechanické poškodenie sa záruka nevzťahuje.

Spoločnosť Instagen s.r.o. zodpovedá len za vady spôsobené u nás zakúpených tovarom na zariadení, ktoré je servisované v autorizovaných servisných strediskách alebo priamo v našej spoločnosti. V prípade vzniknutia vady na zariadení, ktoré nebolo u nás alebo v autorizovanom servisnom stredisku servisované, naša spoločnosť nezodpovedá.

Článok VIII – Informácie pre kupujúceho

1. Pokiaľ bude uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim zmluva na dobu určitú (čo na predaj nami ponúkaného tovaru zatiaľ nerealizujeme), bude dĺžka trvania takejto zmluvy individuálna a bude uvedená priamo v konkrétnej zmluve;

2. Zmluvy na dobu neurčitú neuzatvárame na predaj nami ponúkaného tovaru;

3. Pri zmluvách na predaj tovaru na splátky trvá záväzok kupujúceho platiť tretej osobe (splátkovej spoločnosti) splátky po celý čas, na ktorý bola takáto zmluva medzi nimi uzatvorená;

4. Naša spoločnosť nemá okrem týchto VOP vytvorený iný kódex správania;

5. V prípade sporných situácií medzi kupujúcim a predávajúcim vyplývajúcich z uzatvorených kúpnych zmlúv, ktoré nebudú vyriešené dohodou zmluvných strán, je možné postupovať výlučne súdnou cestou a domáhať sa práva v občiansko-právnom konaní.

6. V prípade podania Vášho návrhu, pripomienky, sťažnosti alebo podnetu sa budeme týmito bezodkladne zaoberať s prihliadnutím na ich závažnosť a urgentnosť, a po odbornom preskúmaní a posúdení Vám zašleme informáciu o výsledku. Na komunikáciu s nami môžete využiť e-mailový formulár, alebo inú formu uvedenú v kontaktoch.

7. Povinnosťou kupujúceho je uschovať doklad o kúpe (faktúra, pokladničný blok), nakoľko predávajúci nie je povinný dodatočne vystaviť kópiu dokladu o kúpe (faktúra, pokladničný blok).

Článok IX – Osobné údaje a ich ochrana

V spoločnosti Instagen s.r.o. si vážime Vaše súkromie, a preto vaše osobné údaje vždy starostlivo strážime v súlade s nariadením EÚ a Európskeho parlamentu v skratke- GDPR.

Pri súhlase s obchodnými podmienkami súhlasíte i so spracovaním osobných údajov.

1. Všetky naše on-line aktivity sú v súlade s európskymi právnymi predpismi ( Naradenia Európskeho parlamentu číslo 2016/679 z 27.04.2016. - GDPR, Smernicou Európskeho parlamentu č.. 2016/680 z 27.04.2016, a právne predpisy Slovenskej republiky Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, Zákon o elektronickom obchode na trhu, atď. ). Zásady ochrany osobných údajov pokrývajú manipuláciu s tými údajmi,ktoré o vás získame pri návšteve a používaní našich internetových stránok.

2. Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Na prianie registrovaného zákazníka jeho osobné údaje budú vymazané z databázy predávajúceho..

Článok X – Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 08.12.2016

Ceny v kamennom obchode sú vyššie ako v internetovom obchode.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Predávajúcemu Instagen s. r. o., P. O. Hviezdoslava 14, 010 01 Žilina

týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy

- na tento tovar: ................................................................................................

- dátum prijatia tovaru: ......................................................................................

- meno a priezvisko spotrebiteľa: ......................................................................

- adresa spotrebiteľa: .......................................................................................

- peniaze zaslať na účet: ...................................................................................

- IBAN: ...............................................................................................................

 

- podpis spotrebiteľa: ........................................................................................

- dátum: .............................................................................................................

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

- Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

- Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

- Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením - listom zaslaným poštou na adresu Instagen s. r. o. Hviezdoslava 14, 010 01 Žilina- Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali.

- Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na

odstúpenie od zmluvy (oznámenie o odstúpení od zmluvy nám odošlite najneskôr v posledný deň uvedenej zákonnej lehoty).

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

- Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

- Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.

- Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez

účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

- Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho

zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

- Tovar nám zašlite späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

- Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

- Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

Informácie o skratkách, distribúcií

Vysvetlenie používaných skratiek v názvoch mobilných telefónov:

 • SK distribúcia (SK) - pochádzajú zo skladov oficiálnych distribútorov pre Slovenskú republiku.
 • EU distribúcia (EU) - mobilné telefóny pochádzajú zo skladov v Európe.

 

Vysvetlenie používaných skratiek pri označovaní produktov (medzinárodne používané skratky):

 • BULK - voľne balené (napr. v igelitovom vrecku)
 • BLISTER - balené v originálnom, zväčša plastovom pevnom obale
 • OEM - neoriginálna náhrada, s takouto skratkou sa stretnete hlavne pri náhradných dieloch (LCD, flex, atď.)
 • SWAP - už použitý ale funkčný originálny diel alebo produkt (LCD, flex, kryt, atď.)
 • ORIGINAL - originálny náhradný diel alebo produkt
 • RFB - Refurbished - produkt je po kompletnom repase v autorizovanom servise.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

Rýchle doručenie
produkty na sklade
Bezpečný nákup
Vaše dáta v bezpečí
Vernostný program
pre registrovaných zákazníkov
Cerifikovaný
technici a personál
Doprava zdarma
nad 300 €
© 2021 - Mobilnetelefony.sk - Všetky práva vyhradené
Developed by Lighthouse Media Solutions